เหรียญ ๕ สตางค์เก่า ปี ร.ศ.๑๒๘เหรียญ ๕ สตางค์เก่า ปี ร.ศ.๑๒๘

เหรียญ ๕ สตางค์เก่า ปี ร.ศ.๑๒๘